Liste

中国数学史

  • 則古昔齋算學Ze gu xi zhai suan...
  • 九數通考Jiu shu tong kao.Examen...
  • 代數學Dai shu xue. Traduction...
  • 新鐫算法統宗大全Xin juan suan fa...
  • 增補算法統宗全書Zeng bu suan fa...
  • 緝古算經考注Qi gu suan jing kao...
  • Observations mathématiques,...
 
 
显示所有文件