Liste

Dự án

Thông điệp của các lãnh đạo thư viện

Thu thập, bảo tồn, phát huy giá trị và phổ biến di sản vì lợi ích của mọi người là sứ mệnh trọng tâm trong các sứ mệnh của Thư viện Quốc gia Pháp (BnF) và Thư viện Quốc gia Việt Nam (BnV). Thư viện Hoa Phượng Vỹ : Pháp – Việt, một không gian để chia sẻ lịch sử chung, là minh chứng cho sự cam kết phục vụ ký ức, tri thức và đối thoại giữa các nền văn hóa.

Laurence Engel, Kieu Thuy Nga
Xem chi tiết
Hội đồng khoa học

Bao gồm mười hai thành viên, có nhiệm vụ kiểm tra, xác nhận và đánh giá nội dung khoa học của trang web.

Xem chi tiết
Đối tác

Trang web này là thành quả của sự hợp tác giữa 3 cơ sở Việt Nam và Pháp.

 

Xem chi tiết
Cộng tác viên
Nhiều chuyên gia đã tham gia vào việc phát triển trang web này.
Xem chi tiết
Nhóm thực hiện

20 chuyên viên góp phần xây dựng trang web

Xem chi tiết