Liste

Văn học Hán Nôm

 • Thuý-sơn thu mộng ký. 翠山秋夢記...
 • 趙五娘書. Triệu Ngũ-nương thư ...
 • 金翘演歌. Kim-kiều diễn-ca ...
 • 翠翹詩集. Thuý Kiều thi-tập ...
 • 金雲翹案. Kim Vân Kiêu án...
 • 御製詩五集總目二 目錄二 17.
 • Hát đối đáp T. Q. Đặng. 1932
 • Câu hát đối : Theo bạn cấy ...
 • Thành ngữ điển tích H....
 • Truyện Kiều chú giải D....
 • Truyện kỳ mạn lục : Toàn...
 • Chinh phụ ngâm T. C. Đặng....
 • Lưu Bình Dương Lễ : Tiểu...
 • Chinh phụ ngâm 1929
 • Kim Vân Kiều phú tân diễn ...
 • Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn ...
 • Kim-Vân-Kiều : Truyện An...
 • Hậu-Vân-Tiên diễn ca : Tiếp...
 • Hoàng Lê nhất thống chí :...
 • Lục Vân Tiên L. N. Đặng, T...
 • Nam kinh, Bắc kinh 1913
 • Lục Vân Tiên 1923
 • Cung oán ngâm khúc dẫn giải...
 • Thiên Chi Bửu diễn nghĩa 1926
 • Sự tích mười tám đời Hùng...
 • Núóc ̂ói éo le D. T. Quán....
 • Giọt lê tu-bi. Kỳ-Sỏn....
 • Một khúc đoạn truờn̛g T...
 • Huyền ca điệu Nguyễn...
 • Lý-Công truyện 1927
 • Truyện Nhị Ðộ Mai dịch...
 • Ðông-châu liêt quôc... C. K...
 • Long-Ðô, Công-Án Bao-Công...
 
 
Tra cứu tài liệu