Thông điệp của các lãnh đạo thư viện

Thu thập, bảo tồn, phát huy giá trị và phổ biến di sản vì lợi ích của mọi người là sứ mệnh trọng tâm trong các sứ mệnh của Thư viện Quốc gia Pháp (BnF) và Thư viện Quốc gia Việt Nam (BnV). Thư viện Hoa Phượng Vỹ : Pháp – Việt, một không gian để chia sẻ lịch sử chung, là minh chứng cho sự cam kết phục vụ ký ức, tri thức và đối thoại giữa các nền văn hóa.

Thư viện kỹ thuật số này là kết quả của việc hợp tác đa dạng và hiệu quả giữa hai cơ sở chúng tôi. Các nhóm khoa học của Thư viện Quốc gia Pháp và Việt Nam cũng như của các cơ sở đối tác đã làm việc trong gần hai năm nay, huy động nguồn lực và kỹ năng của họ, nhận được sự cố vấn và chuyên môn của các thành viên trong hội đồng khoa học của dự án.
 
Chọn cách làm nổi bật các mối liên hệ giữa hai quốc gia từ thế kỷ 17 đến giữa thế kỷ 20, dự án muốn nhấn mạnh và khám phá các liên kết và ảnh hưởng đã nuôi dưỡng mối quan hệ đó. Việc lựa chọn tài liệu phản ánh sự hợp tác và đóng góp như nhau từ các bộ sưu tập của Việt Nam và Pháp. Sự cân bằng này cũng được thể hiện trong việc huy động các chuyên gia viết bài cho từng chủ đề.
 
Thư viện Quốc gia Việt Nam và Pháp sở hữu những bộ sưu tập quan trọng nhất về Việt Nam thời thuộc địa. Đây là lý do vì sao trong số các tài liệu được giới thiệu trên trang web, gần 10.000 tài liệu được số hóa cho dịp này đến từ bộ sưu tập tài liệu lưu chiểu Đông Dương  từ năm 1922 đến năm 1954. Giờ đây, các nhà nghiên cứu Pháp và Việt Nam cũng như những ai quan tâm đến thời kỳ này đã có thể tiếp cận được các tài liệu đến từ bộ sưu tập của hai thư viện khi chúng lần đầu tiên được tập hợp lại với nhau.
 
Trang web được kỳ vọng sẽ chào đón các đối tác mới và ngày càng phong phú hơn với các bài giới thiệu và tài liệu mới. Chúng tôi mong rằng nó sẽ tạo một liên kết lâu dài giữa hai cơ sở, giữa các đối tác khoa học Việt Nam và Pháp cũng như giữa hai quốc gia chúng ta.
Réduire l'article ^