Thông báo pháp lý

Trang web heritage.bnf.fr/france-vietnam được xuất bản bởi Thư viện Quốc gia Pháp.

Biên tập trang web heritage.bnf.fr/france-vietnam :

Thư viện Quốc gia Pháp

Địa chỉ : Quai François Mauriac, 75706 Paris cedex 13

SIRET : 180046252 00177

Số VAT Cộng đồng Nội bộ : FR 88180046252

Điện thoại : 01 53 79 59 59

 

Giám đốc xuất bản : Bà Laurence Engel

 

Lưu trữ trang web heritage.bnf.fr/france-vietnam :

Thư viện Quốc gia Pháp

Địa chỉ : Quai François Mauriac, 75706 Paris cedex 13

SIRET : 180046252 00177

Số VAT Cộng đồng Nội bộ : FR 88180046252

Điện thoại : 01 53 79 59 59

Réduire l'article ^