Zasady korzystania

Ostatnia aktualizacja : 22/08/2017

Niniejsze warunki ogólne dotyczące użytkowania serwisu internetowego zatytułowanego „Francja-Polska” dostępnego pod adresem http://heritage.bnf.fr/france-pologne (w dalszej części zwanej „Serwisem”) określają sposób użytkowania Serwisu przez internautów.    
Korzystając z Serwisu użytkownicy (w dalszej części zwani „internautami”) potwierdzają zapoznanie się z jego regulaminem oraz wyrażają zgodę na ogólne warunki użytkowania (w dalszej części zwane „OWU”) Serwisu.

Internautę obowiązują warunki użytkowania udostępnione on-line na stronie Serwisu z dnia, w którym korzystał z Serwisu.

BnF [Biblioteka Narodowa Francji] zastrzega sobie prawo do modyfikacji OWU w dowolnym momencie w celu dostosowania ich do zachodzących zmian prawnych lub do nowych funkcjonalności Serwisu, które mogą zostać wprowadzone w kolejnych wersjach Serwisu. Data ostatniej aktualizacji OWU jest wskazana w pierwszej linii niniejszego dokumentu.

1. PRZEDMIOT

Niniejsze OWU mają na celu określenie zasad użytkowania Serwisu przez internautów.

 

2. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

Celem serwisu jest zgromadzenie w jednym miejscu dokumentów i obiektów dokumentujących wzajemne relacje i związki Francji i świata. Dokumenty są udostępniane bez żadnych ograniczeń wraz z towarzyszącymi im artykułami, których celem jest objaśnienie kontekstu zgromadzonych zbiorów obiektów. Internauci mogą korzystać z notek bibliograficznych oraz miniatur zbioru dokumentów cyfrowych pochodzących z kolekcji BnF i instytucji partnerskich. Każdy obiekt posiada link odsyłający do pełnej wersji dokumentu cyfrowego w bibliotece cyfrowej BnF Gallica lub bibliotece cyfrowej instytucji partnerskiej.

Oprócz możliwości zapoznania się z notkami, miniaturami i artykułami na temat poszczególnych kolekcji internauta ma także możliwość:
- współdzielenia dokumentów w mediach społecznościowych lub na innych stronach,
- przejścia na strony internetowe BnF lub na strony partnerów instytucjonalnych BnF,
- kontaktu z administratorami Strony.

 

3. WARUNKI DOSTĘPU DO SERWISU

Użytkowanie Serwisu wymaga dostępu do Internetu, najlepiej szerokopasmowego. BnF nie ponosi kosztów połączenia użytkownika z Internetem.

Internauta może poruszać się po Serwisie korzystając z komputera lub dowolnego urządzenia mobilnego (takiego jak tablet, telefon, ...) posiadającego dostęp do Internetu.

 

4. WARUNKI KORZYSTANIA Z TREŚCI ZAWARTYCH W SERWISIE

4.1 Artykuły dostępne w Serwisie

Artykuły udostępniane w Serwisie są chronione prawami własności intelektualnej.

W związku z powyższym internauci zobowiązują się do niewykorzystywania w żaden sposób ww. artykułów bez uprzedniego kontaktu z BnF i otrzymania zezwoleń od posiadaczy praw autorskich.

 

4.2   Dokumenty cyfrowe dostępne w serwisie oraz w bibliotece Gallica lub w bibliotekach cyfrowych instytucji partnerskiej

W celu ponownego wykorzystania dokumentów cyfrowych udostępnionych w serwisie oraz w bibliotece cyfrowej BnF Gallica internauta musi zaakceptować ogólne warunki użytkowania serwisu Gallica oraz treści w nim udostępnianych. Zasady udostępniania dokumentów z biblioteki cyfrowej Gallica są dostępne na stronie: http://gallica.bnf.fr/html/und/conditions-dutilisation-des-contenus-de-gallica

Zgodnie z zapisami zawartymi w zasadach udostępniania dokumentów z biblioteki cyfrowej Gallica warunki korzystania z dokumentów w tejże bibliotece cyfrowej mogą ulegać zmianie zależnie od instytucji, z której dokumenty cyfrowe pochodzą. Dlatego też internauci zobowiązani są do systematycznego sprawdzania w instytucji będącej właścicielem kopii cyfrowej warunków obowiązujących przy ich ponownym wykorzystaniu oraz do zaakceptowania tychże warunków użytkowania.

Niektóre dokumenty cyfrowe zamieszczone zarówno w serwisie, jak i w bibliotece  na stronie Gallica są dostępne wyłącznie na stronie internetowej instytucji, z której dokumenty te pochodzą. W takiej sytuacji internauci zobowiązani są do systematycznego sprawdzania w instytucji będącej właścicielem kopii cyfrowej warunków obowiązujących przy ich ponownym wykorzystaniu oraz do zaakceptowania tychże warunków użytkowania.

 

4.3 Opisy i metadane dokumentów cyfrowych

Przy ponownym wykorzystywaniu metadanych obiektów pochodzących z instytucji partnerskich należy stosować zasady obowiązujące w poszczególnych instytucjach.

 

5. ZOBOWIĄZANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ INTERNAUTY

Podczas korzystania z serwisu internauta zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszych OWU. Wszelkie naruszenia wspomnianych wyżej przepisów skutkować będą dochodzeniem roszczeń na drodze sądowej i sankcjami.

Internauta przyjmuje do wiadomości, iż w razie korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z niniejszymi OWU oraz z przepisami prawa ogólnie obowiązującego BnF zastrzega sobie możliwość natychmiastowego podjęcia działań i zablokowania dostępu do Serwisu bez uprzedniego powiadomienia.

BnF nie może być pociągnięta do odpowiedzialności w razie użytkowania Serwisu przez internautę w sposób  niezgodny z niniejszymi OWU.

 

6. DANE OSOBOWE I COOKIES

6.1 Dane osobowe gromadzone w Serwisie

Serwis http://heritage.bnf.fr/france-pologne nie gromadzi danych osobowych użytkowników ani też nie udostępnia ich osobom trzecim. Adresy mailowe i wszelkie dane osobowe nie stanowią przedmiotu jakiejkolwiek cesji czy wykorzystania, a przechowywane są wyłącznie przez czas niezbędny do ich przetwarzania.

 

6.2 Dane gromadzone w sposób pośredni od użytkowników Serwisu („Cookies”)

W celach poprawy świadczonych usług Serwis korzysta z narzędzia służącego do zarządzania statystykami, które dokonuje pomiaru ilości odwiedzin, przeglądanych stron oraz poziomu aktywności odwiedzających Serwis. Korzystanie z serwisu nie skutkuje gromadzeniem informacji zawierających danych osobowe.

Ww. dane nie są przekazywane osobom trzecim ani też wykorzystywane do innych celów.

Każdy użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym poprzez skorzystanie z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej oraz usunąć informacje już istniejące nie powodując przy tym uszczerbku  jakości korzystania z serwisu.

 

7. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

7.1 Prawa własności intelektualnej dotyczące Serwisu

BnF jest właścicielem ogółu praw własności intelektualnej związanych z Serwisem i jego częściami składowymi.

BnF jest w szczególności właścicielem praw producenta bazy danych wyjkorzystanych w Serwisie zgodnie z artykułami L. 341-1 do L. 343-7 Kodeksu własności intelektualnej (le code de la propiété intellectuelle).

Internauci zobowiązują się do nie korzystania z Serwisu w sposób mogący stanowić uszczerbek lub naruszenie przepisów prawa francuskiego.

 

7.2 Prawa własności intelektualnej związane ze znakami towarowymi i logotypami

BnF jest właścicielem znaku towarowego „Biblioteka Narodowa Francji” [Bibliothèque nationale de France], „BnF” oraz odpowiadających mu logotypów znajdujących się w Serwisie.

Wspomniane powyżej znaki towarowe zostały zarejestrowane przez BnF w INPI [Narodowy Instytut Własności Przemysłowej] i nie mogą być wykorzystane bez uprzedniej pisemnej zgody BnF.

Jakiekolwiek wykorzystanie lub umieszczenie, w całości lub częściowo, ww. znaków w formie słownej, obrazowo-słownej lub graficznej bez wyraźnej uprzedniej zgody BnF podlega sankcjom, o których mowa w artykule L. 716-1 Kodeksu własności intelektualnej.

 

7.3 Prawa własności intelektualnej do treści udostępnianych w Serwisie

Niektóre z treści udostępnianych w Serwisie, w szczególności artykuły, objęte są prawami własności intelektualnej. Ich ponowne wykorzystanie wymaga uprzedniej zgody właścicieli tych praw.

Internauta zobowiązuje się do nie wykorzystywania w żaden sposób ww. treści bez uprzedniej zgody  właścicieli danych tych praw.

 

8. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO – SPORY

Serwis i niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania podlegają regulacjom prawa francuskiego. W sprawach spornych sądami właściwymi do ich rozstrzygania będą sądy francuskie.

Réduire l'article ^