Liste

Lieux de culte

  • Thánh-Thầt Vũng-Liêm ...
  • Toà-Thánh Tâyninh Tr̀an...
  • Châu-Tri và chuơn̛g-trình...
  • Thanh that my tho : Thánh...
  • Thánh thất Mỹ Tho 1928
 
 
Afficher l'ensemble des documents